dissabte, 24 de desembre de 2011

L’impacte social de la introducció de les TIC a l’escola

Vivim en un moment on tenir accés a informació sobre qualsevol cosa és relativament fàcil, tant que el nostre problema és justament fer un garbell de tota la que ens arriba. A més a més, la nostra societat és tant canviat que la validesa d'aquesta informació sol tenir data de caducitat, ja que freqüentment en surt de nova que la substitueix.

En aquest context, doncs, és fonamental incorporar les TIC a l'escola, ja no només perquè els alumnes coneguin recursos i els sàpiguen utilitzar, sinó amb la finalitat que sàpiguen moure's amb agilitat en aquest món digital. Així introduir les TIC a l'escola ha de voler dir dotar als alumnes dels recursos i estratègies perquè creïn els seu propi PLE, el qual contribuirà a la interiorització de la idea que no es poden quedar amb el que aprenen en un moment donat, sinó que s'han d'anar reciclant els seus coneixements al llarg de tota la vida.

Així, la incorporació de les TIC ha de vetllar pel desenvolupament de la competència digital i ha de portar implícit un canvi metodològic, ja que l'objectiu ha de ser que l'alumne reflexioni sobre allò que aprèn i desenvolupi una actitud crítica envers la realitat. Així doncs, no ens podem quedar només amb la incorporació dels nous materials, ja que aquest per si sols no portaran cap canvi, sinó que hem de buscar noves estratègies que ens ajudin a formar el tipus de ciutadà que ens proposem. A la xarxa he trobat aquest vídeo que crec que exemplifica prou bé la meva opinió.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada